chao-mung-dh-dang

Quy đinh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ của Trung tâm GDTC&TT

In PDF.

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ của Trung tâm GDTC&TT

Bảng phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý của Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

TT

Họ và tên

Chức vụ quản lý

Nhiệm vụ được giao

1

Nguyễn Đăng Thiện

Giám đốc Trung tâm

Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các hoạt động về tổ chức bộ máy nhân sự, các hoạt động đào tạo, phát triển tài chính; cơ sở vật chất, các hoạt động phát triển nguồn nhân lực Trung tâm GDTC&TT; Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc HV, chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức chương trình đào tạo giáo dục thể chất (GDTC) và các hoạt động Thể dục thể thao (TDTT) của Học Viện.

2

Nguyễn Xuân Cừ

Phó giám đốc Trung tâm

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm các công việc được giao:

- Phụ trách công tác nội chính như: hành chính, quản lý tài sản( kho tàng,trang thiết bị, sân bãi dụng cụ TDTT).

- Điều hành công tác phục vụ giảng dạy và tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao, hội nghị, hội thảo..

- Trực tiếp phụ trách tổ Hành chính, phục vụ và dịch vụ. Đồng thời theo dõi, phát triển các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

3

Nguyễn Văn Toản

Trưởng Bộ môn GDTC

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm quản lý Bộ môn GDTC, gồm các công việc chính:

- Tổ chức thực hiện mục tiêu đào tạo; đảm nhiệm xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, đề cương môn học GDTC chính khóa và ngoại khóa hàng năm cho sinh viên Học viện

- Tổ chức nghiên cứu khoa học (NCKH); hội thảo chuyên môn; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu, tiến trình, giáo án giảng dạy môn học GDTC.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; Phân công cán bộ giảng dạy các môn học, học phần do Bộ môn quản lý.

4

Lê Thị Kim Lan

Phó trưởng bộ môn GDTC

Trợ lý khoa học

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn, Giám đốc Trung tâm các công việc được giao:

- Phụ trách công tác phong trào TDTT: Tổ chức quản lý các đội tuyển, các câu lạc bộ TDTT, các giải thể thao nội bộ của CBVC và sinh viên…

- Theo dõi và tổng hợp số giờ giảng dạy của các giáo viên Bộ môn.

- Phụ trách các công việc có liên quan đến công tác NCKH của Trung tâm.

- Tham gia Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm

5

Trần Văn Hậu

Chủ tịch Công đoàn

Phó trưởng Bộ Môn GDTC kiêm Trợ lý đào tạo

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và Trưởng Bộ môn các công việc được giao:

- Phụ trách công tác đào tạo: soạn thảo, theo dõi lịch giảng dạy, thi, kiểm tra; quản lý điểm và lưu trữ các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo; nhận kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu, lịch thi… lấy ý kiến phản hồi từ bộ môn và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.

- Phụ trách các công việc về tài chính dịch vụ của Trung tâm: viết hóa đơn chứng từ thu, chi; Lưu trữ giấy tờ tài chính; Tổng hợp thu chi báo các định kỳ hàng tháng với Giám đốc.

- Điều hành các công việc của công đoàn Trung tâm

7

Nguyễn Thế Hãnh

Bí thư chi đoàn cán bộ

- Tổ chức các hoạt động của chi đoàn cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm;

Hỗ trợ điều hành hoạt động trang Webs của Trung tâm

6

Trợ lý tổ chức, văn phòng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm các công việc được giao:

- Công tác văn thư, hành chính và tổ chức;

- Công tác kế toán (Thanh, quyết toán kinh phí khoán của Học viện);

- Công tác đào tạo: làm thư kí cho các cuộc họp xây dựng chương trình đào tạo; Soạn thảo, lưu các văn bản liên quan đến đào tạo

- Giải quyết các công việc liên quan đến tiêu chuẩn chế độ của cán bộ viên chức: tiền nghề nghiệp, trang phục, tiền phục vụ thi, tiền vượt giờ, tiền học lại….

- Tham gia công việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, kiểm kê của Trung tâm.

7

Nguyễn Thế Hãnh

Thủ quỹ Trung tâm

Giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm các công việc được giao

- Đảm nhiệm việc bảo quản, thu và  cấp phát tiền mặt của Trung tâm.

- Tổng hợp tiền mặt, giấy tờ thu chi, khớp sổ sách chứng từ với kế toán báo cáo định kỳ hàng tháng với Giám đốc.


Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá