chao-mung-dh-dang

Quy định về tổ chức và quản lý

In PDF.

Căn cứ theo bộ "Quy định về tổ chức và quản lý” Ban hành kèm theo Quyêt định số 680/QÐ-NNH ngày 10 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ theo quyết định số 610/QĐ-NNH ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm Thể thao - Văn hóa thành Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

Điều I. Nguyên tắc hoạt động của Trung tâm

- Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao (tên viết tắt là Trung tâm GDTC & TT, sau đây gọi chung là Trung tâm) hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Lấy kết quả và hiệu quả hoạt động làm mục tiêu phấn đấu.

- Mọi hoạt động của các tập thể, cá nhân trong Trung tâm tuyệt đối tuân theo nguyên tắc tổ chức và quản lý hai cấp trong Học viện:

+ Cấp Học viện;

+ Cấp Khoa, Phòng, Trung tâm ...

Điều II. Ban giám đốc

Ban giám đốc là cơ quan điều hành cao nhất của đơn vị, chỉ đạo mọi hoạt động của Trung tâm. Ban giám đốc gồm:

- Giám đốc được Giám đốc Học viện bổ nhiệm, hoạt động theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện. Giám đốc phụ trách chung, tổ chức nhân sự và tài chính của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Học viện về các hoạt động của đơn vị.

- Phó giám đốc (do Giám đốc Trung tâm đề nghị) được iám đốc Học viện bổ nhiệm, hoạt động theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công. Phó giám đốc được uỷ quyền quyết định các công việc theo kế hoạch, trong lĩnh vực được phân công, thường xuyên báo cáo Giám đốc kết quả các công tác đã thực hiện. Đối với các công việc có tầm quan trọng, quy mô lớn, kinh phí nhiều, ngoài kế hoạch … Phó giám đốc phải báo cáo Giám đốc trước khi thực hiện.

+ Nhiệm vụ của Ban giám đốc

- Tham mưu cho Ban giám đốc Học viện các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy các môn học GDTC;

- Xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ và kế hoạch hàng năm về các hoạt động giảng dạy GDTC và thể thao phong trào của sinh viên, cán bộ viên chức Học viện, xây dựng kế hoạch công tác NCKH của cán bộ viên chức trong đơn vị;

- Xây dựng các kế hoạch và tổ chức các hoạt động dịch vụ TDTT;

- Chỉ đạo công tác quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm.

- Xây dựng, ban hành, bãi bỏ các nội quy, quy định của Trung tâm nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra, quản lý các hoạt động nội bộ Trung tâm.

- Định kỳ báo cáo với Học viện về công tác quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm.

- Trình Học viện về nhu cầu tuyển dụng lao động, đình chỉ hợp đồng lao động … theo đúng các quy định của Học viện, Luật lao động và Pháp lệnh cán bộ công chức.

- Trình Học viện các vấn đề liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dụng cụ TDTT...

+ Chế độ làm việc

- Hàng tuần Ban giám đốc họp giao ban với Trưởng, phó bộ môn, chi uỷ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, để xem xét các công việc của Trung tâm diễn ra tuần qua và kế hoạch hoạt động tuần tới.

- Ban giám đốc phân công trực lãnh đạo các ngày làm việc trong tuần (khi cần sẽ phân công trực trong cả ngày nghỉ) để điều hành công việc.

- Trung tâm tiến hành họp toàn đơn vị theo kế hoạch của Học viện về tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm ... những trường hợp cần thiết Ban giám đốc sẽ triệu tập cuộc họp toàn đơn vị ngoài kế hoạch của Học viện.

 

Điều III. Bộ môn GDTC

Bộ môn GDTC trực thuộc Trung tâm GDTC&TT, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, NCKH và công nghệ.

- Bộ môn có trách nhiệm biên soạn các giáo trình, tài liệu giảng dạy, sắp xếp, phân công giảng dạy, thi và kiểm tra đánh giá kết quả (theo đúng Quy định dạy và học đại học do Nhà trường ban hành), các môn học lý luận, GDTC cơ bản, gồm có:

+ Lý thuyết GDTC – Chạy cự ly trung bình, mã môn học GT1001;

+ Chạy 100m – Nhảy xa, mã môn học GT1002;

+ Thể dục, mã môn học GT1003);

Các môn thể thao tự chọn, gồm có:

+ Bóng đá 1, mã môn học GT1004;

+ Bóng đá 2, mã môn học GT1005;

+ Bóng chuyền 1, mã môn học GT1006;

+ Bóng chuyền 2, mã môn học GT1007;

+ Bóng rổ 1, mã môn học GT1008;

+ Bóng rổ 2, mã môn học GT1009;

+ Cầu lông 1, mã môn học GT1010;

+ Cầu lông 2, mã môn học GT1011.

Các môn học đều nằm trong chương trình đào tạo đã được Học viện phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình, tiến độ, chất lượng giảng dạy các môn học GDTC; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, NCKH phục vụ chuyên môn ...

- Tổ chức và tham gia tổ chức huấn luyện, tập luyện, thi đấu các giải phong trào thể thao của cán bộ và sinh viên theo kế hoạch của Học viện, của Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện và các hoạt về thể thao của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Thành phố Hà Nội, Huyện Gia Lâm …

* Nhiệm vụ của Trưởng, Phó bộ môn GDTC

- Trưởng bộ môn do Giám đốc Học viện bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm (thông qua ý kiến chi bộ Trung tâm), hoạt động theo nhiệm kỳ của Giám đốc Học viện. Trưởng bộ môn là người điều hành mọi hoạt động của Bộ môn, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Trung tâm, trước Học viện về quản lý và lãnh đạo bộ môn thực hiện tốt các chương trình đào tạo; phân công, theo dõi, giám sát giảng viên, nhân viên phục vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo và NCKH.

- Phó trưởng bộ môn là người giúp việc cho Trưởng bộ môn và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng Bộ môn, trước Giám đốc Trung tâm trong việc quản lý và điều hành công việc của bộ môn. Phó bộ môn được Giám đốc Học viện bổ nhiệm (theo đề nghị của Trưởng bộ môn), hoạt động theo nhiệm kỳ của Giám đốc Học viện.

* Chế độ làm việc

- Bộ môn GDTC tiến hành sinh hoạt chuyên môn một tháng 02 lần, vào 16 giờ 30 phút ngày thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng;

- Mọi thông báo, thông tin chuyên môn, lịch công tác tuần của bộ môn sẽ được chuyển vào hộp thư điện tử của các giáo viên hoặc trên Website của Trung tâm GDTC&TT;

- Các giảng viên thực hiện làm việc theo lịch giảng dạy, huấn luyện của bộ môn và Học viện phân công.

Điều IV. Tổ Hành chính – Tài sản – Phục vụ và Dịch vụ

- Là một bộ phận trực thuộc Trung tâm, mọi hoạt động của Tổ do Ban giám đốc điều hành.

- Tổ gồm 01 tổ trưởng do Giám đốc Trung tâm chỉ định và một số cán bộ công chức và lao động hợp đồng.

* Nhiệm vụ của Tổ trưởng

Tổ trưởng giúp Ban Giám đốc điều hành các công việc trong tổ như quản lý nhân sự, phân công công việc và kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc báo cáo Ban Giám đốc; Quản lý kho tàng, tài sản của Nhà thi đấu; Công tác văn thư Trung tâm, các công tác phục vụ và dịch vụ của Trung tâm.

* Nhiệm vụ của Tổ Hành chính – Tài sản – Phục vụ và dịch vụ

- Giúp Ban giám đốc quản lý, bảo dưỡng trang thiết bị, cơ sở vật chất, làm công tác văn thư lưu trữ của Trung tâm ... theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc và tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện về quản lý hành chính.

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch và triển khai công việc phục vụ giảng dạy nội GDTC và ngoại khóa của các đội tuyển cùng các hoạt động thể thao phong trào của cán bộ viên chức và sinh viên.

- Giúp Ban giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ của Trung tâm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các quy định của Học viện. Các hoạt động dịch vụ đảm bảo không ảnh hưởng đến các hoạt động đào tạo. Tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ theo hướng khai thác triệt để, hiệu quả, hợp lý các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.

* Chế độ làm việc

- Cán bộ phục vụ và nhân viên hợp đồng thực hiện chế độ làm việc 08 giờ một ngày (40giờ/tuần); một số trường hợp khoán theo công việc hoặc trực theo giờ giảng dạy nội khóa, ngoại khóa.

- Hàng tháng 02 lần vào tuần thứ hai và tuần thứ tư tổ tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công việc và phương hướng công tác thời gian tới ...

Điều V. Các trợ lý trung tâm

- Trợ lý đào tạo có nhiệm vụ giúp Giám đốc giải quyết các công việc có liên quan đến công tác giảng dạy, đào tạo, lưu trữ điểm và cấp phát chứng chỉ GDTC của Trung tâm.

- Trợ lý khoa học có nhiệm vụ giúp Giám đốc giải quyết các công việc có liên quan đến công tác NCKH của Trung tâm.

- Trợ lý vật tư, tài chính có nhiệm vụ giúp Giám đốc giải quyết các công việc liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, giải ngân kinh phí do Nhà trường phân bổ cho Trung tâm.

Điều VI. Các tổ chức chính trị

Trung tâm GDTC&TT có các tổ chức chính trị: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

- Chi bộ của Trung tâm: Là tổ chức Đảng trực thuộc và chịu sự chỉ đạo của Đảng uỷ Trường. Chi bộ thực hiện việc lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Trung tâm, đảm bảo cho Trung tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Học viện giao cho.

- Công đoàn của Trung tâm:  Là tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động trong đơn vị. Công đoàn Trung tâm chịu sự lãnh đạo của Công đoàn Trường và Chi bộ Trung tâm.

- Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Là tổ chức chính trị tập hợp những cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong độ tuổi sinh hoạt đoàn của đơn vị, nhằm thực hiện những nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và của đơn vị. Chi đoàn chịu sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện và của Chi bộ Trung tâm.

* Nhiệm vụ của các tổ chức chính trị

- Các tổ chức chính trị trong Trung tâm có nhiệm vụ giáo dục, động viên các thành viên của tổ chức mình thường xuyên tu dưỡng phấn đấu để trở thành một thành viên tốt, một cán bộ viên chức, công chức, người lao động luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chế độ làm việc của các tổ chức chính trị tuân theo các Quy định trong Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn và Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều VII. Công tác sử dụng lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ

- Các cán bộ, nhân viên và lao động của Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên tu dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần tự học hỏi, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đáp ứng ngày càng cao của yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Việc tuyển dụng công chức, lao động của Trung tâm được căn cứ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện, các công chức, lao động được tuyển dụng phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực đáp ứng các công việc được giao.

- Công tác sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định của Học viện.

- Trung tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lao động; coi trọng việc xây dựng kế hoạch trước mắt và lâu dài về việc cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Kinh phí đào tạo tuỳ từng trường hợp (có thể do Nhà trường cấp, do Trung tâm hỗ trợ hoặc cá nhân tự lo ...).

Điều VIII. Cơ sở vật chất của Trung tâm

Cơ sở vật chất của Trung tâm gồm Nhà thi đấu, sân vận động và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, luyện tập và thi đấu … (sau đây gọi tắt là tài sản).

Tài sản của Trung tâm do:

- Nhà trường xây dựng, đầu tư.

- Trung tâm đầu tư, mua sắm.

Việc sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm để phục vụ các nhiệm vụ được giao phải đảm bảo nguyên tắc “Hợp lý, Hài hòa và Hiệu quả”.

Điều IX. Tài chính của Trung tâm

+ Nguồn tài chính của Trung tâm:

- Kinh phí Học viện cấp hàng năm để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và các hoạt động phong trào TDTT

- Tài chính thu từ của các hoạt động dịch vụ TDTT;

- Các nguồn thu tài chính khác (cho, tặng, đóng góp, ủng hộ, viện trợ … của các cơ quan, tổ chức, cá nhân).

+ Nguyên tắc thu chi tài chính:

- Nhà trường chi trả lương cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm công tác quản lý, đào tạo, bảo vệ, vệ sinh môi trường ...

- Trung tâm tự chi trả tiền bồi dưỡng cho các lao động hợp đồng phục vụ trong hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

- Trung tâm lấy thu bù chi, tự đầu tư mua sắm, sửa chữa các trang, thiết bị dụng cụ có mức đầu tư thấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tích lũy để tái đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm và đóng góp nghĩa vụ với Học viện.

- Công tác phân phối thu nhập của Trung tâm phải thực hiên công khai, minh bạch và luôn đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của Học viện, của Trung tâm và của người lao động.

- Tuân theo các văn bản Pháp luật hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá