chao-mung-dh-dang

Danh sách giáo viên

Danh sách giáo viên phụ trách môn học

In PDF.

        TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI   

TRUNG TÂM  GDTC&TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

CÁC NỘI DUNG MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT


  1. 1.Nội dung Lý thuyết GDTC – Chạy CLTB, (GT01001, CGT01001), GDTC đại cương (GT01016)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

  GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

 Lương Thanh Hoa GV. ThS     TT GDTC&TT     0983154676
 3  Phạm Quốc Đạt  GV. ThS  TT GDT&TT  0963426555

4

Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913.006972

5

Cao Hùng Dũng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0982590053

6

Phan Thị Điều

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272

7

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

8

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

9

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

10

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

11

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

12

Nguyễn Văn Quảng

GV.ThS

TT GDTC&TT

01235268502

13

Nguyễn Anh Tuấn

GV.ThS

TT GDTC&TT

0968 579636

14

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

 

2. Nội dung Nhảy xa – Chạy 100m, (GT01002), Điền kinh (GT01017)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

  Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913.006972

3

Cao Hùng Dũng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0982590053

4

Phan Thị Điều

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272

5

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

6

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

7

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

8

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

9

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

10

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

11

Phạm Quốc Đạt

GV.ThS

TT GDTC&TT

0963426555

12

Nguyễn Anh Tuấn

GV.ThS

TT GDTC&TT

0968 579636

13

Lê Trọng Động

GV.ThS

TT GDTC&TT

0977000880

3. Nội dung Thể dục (GT01003), Thể dục Aerobic (GT01018)*

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Lương Thanh Hoa *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0983154676

2

Lê Thị Kim Lan *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912061978

3

Phan Thị Điều *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272

4

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988355390

5

Nguyễn Tiến Tuân

GV.ThS

TT GDTC&TT

01676333668

6

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

7

 Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

8

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

9

Nguyễn Anh Tuấn *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0968 579636

4. Nội dung Bóng đá 1 (GT01004), Bóng đá (GT01019)*

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

 Cao Hùng Dũng*  GV.ThS       TT GDTC&TT     0982509953

2

Đào Quang Trung *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

3

Nguyễn Tiến Tuân *

GV.ThS

TT GDTC&TT

01676333668

4

Phạm Quốc Đạt *

GV.ThS

TT GDTC&TT

0963426555

5. Nội dung Bóng đá 2 (GT01005)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

 Cao Hùng Dũng  GV.ThS       TT GDTC&TT    0982590053

2

Đào Quang Trung

GV.ThS

TT GDTC&TT

0988533590

3

Nguyễn Tiến Tuân

GV.ThS        TT GDTC&TT     01676333668

4

Phạm Quốc Đạt

GV.ThS  TT GDTC&TT 0963426555 

6. Nội dung bóng chuyền 1 (GT01006), Bóng chuyền (GT01020)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Đăng Thiện

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913006972

2

Nguyễn Văn Quảng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0989589954

3

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

    4

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

    5

 Phạm Quốc Đạt  GV.ThS         TT GDTC&TT    0963426555

7. Nội dung Bóng chuyền 2 (GT01007)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Đăng Thiện

 GVC.ThS

TT GDTC&TT

0913006972

2

Nguyễn Văn Quảng

GV.ThS

TT GDTC&TT

0989589954

3

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

   4

Đặng Đức Hoàn

GV.TS

TT GDTC&TT

0911691082

   5

Phạm Quốc Đạt

  GV.ThS

TT GDTC&TT

0963426555

8. Nội dung Bóng rổ 1 (GT01008), Bóng rổ (GT01021)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913.037480

2

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

   3  Lê Trọng Động               GV.ThS       TT GDTC&TT     0977000880

9. Nội dung Bóng rổ 2 (GT01009)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913.037480

2

Cao Trường Giang

GV.ThS

TT GDTC&TT

01657754317

   3 Lê Trọng Động              GV. ThS        TT GDTC&TT     0977000880

10. Nội dung Cầu lông 1 (GT01010), Cầu lông (GT01022)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Cao Hùng Dũng

 GV.ThS

TTGDTC&TT

     0982590053

2

Lê Thị Kim Lan

GV.ThS

TTGDTC&TT

     0912061978

3

Đỗ Thành Trung

GV.ThS

TTGDTC&TT

   0984888775

4

Nguyễn Anh Tuấn

GV.ThS

TT GDTC&TT

0968 579636

11. Nội dung Cầu lông 2 (GT01011)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Cao Hùng Dũng

GV. ThS

TTGDTC&TT

     0982590053

2

Lê Thị Kim Lan

GV. ThS

         TTGDTC&TT

     0912061978

3

Đỗ Thành Trung

GV.ThS

TTGDTC&TT

0984888775

4

Nguyễn Anh Tuấn

GV.ThS

TTGDTC&TT

0968 579636

12. Nội dung Cờ vua 1 (GT01012), Cờ vua (GT01023)

 

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

3

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

13. Nội dung Cờ vua 2 (GT1013)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Nguyễn Xuân Cừ

GVC.ThS

TT GDTC&TT

0915.253547

2

Nguyễn Văn Toản

GV.ThS

TT GDTC&TT

0913037480

3

Nguyễn Thế Hãnh

GV.ThS

TT GDTC&TT

0973051488

14. Nội dung Khiêu vũ Thể thao (GT01014)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

2

Lương Thanh Hoa

GV.ThS

TT GDTC&TT

0977150385

3

Lê Thị Kim Lan

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912061978

4

Phan Thị Điều  GV.ThS  TT GDTC&TT     0932327272

15. Bơi (GT01015)

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ liên hệ

Điện thoại

1

Phạm Quốc Đạt

GV.ThS

TT GDTC&TT

0963426555

2

Trần Văn Hậu

GV.ThS

TT GDTC&TT

0912093543

3

Phan Thị Điều

GV.ThS

TT GDTC&TT

0932327272Video giới thiệu môn học GDTC và các câu lạc bộ thể thao tại Học viện

Videos

Kỹ thuật tự vệ

Thăm dò ý kiến

Bạn thích môn thể dục thể thao nào nhất
 

nha thi dau 1 be

nha thi dau 2 be

Clip kỹ thuật bơi ếch

Clip kỹ thuật quần vợt

Kỹ thuật bóng đá