Thông báo đăng ký nguyện vọng mở lớp ngoài giờ hành chính học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

In

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký nguyện vọng mở lớp ngoài giờ hành chínhÂhọc kỳ 2 năm học 2019-2020)

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019 – 2020;

Căn cứ theo nhu cầu của sinh viên về việc đăng ký nguyện vọng mở lớp ngoài giờ hành chính;

Ban Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký nguyện vọng mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Sinh viên các khóa có nhu cầu mở lớp học phần ngoài giờ hành chính trong học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 cần đăng ký nguyện vọng trên website daotao.vnua.edu.vn từ ngày 08/01/2020 đến 12/01/2020Â(xem hướng dẫn đăng ký nguyện vọng). Căn cứ vào số lượng sinh viên có nhu cầu mở lớp, số giảng đường và giảng viên giảng dạy, ban Quản lý đào tạo sẽ mở các lớp ngoài giờ hành chính để sinh viên đăng ký online.

Ban Quản lý Đào tạo yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này.

Nguồn: daotao.vnua.edu.vn