Thông tin chung về Câu lạc bộ:

-Tên Câu lạc bộ:

Tên tiếng Việt: “CÂU LẠC BỘ QUẦN VỢT ĐOÀN KẾT VÀ SỨC KHỎE HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ”

Tên tiếng Anh: “VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE  SOLIDARITY AND HEALTH TENNIS CLUB ”

- Thời gian hoạt động: - Buổi sáng từ: 05 giờ đến 07 giờ;

- Buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 20 giờ 30.

- Địa điểm: Sân Tennis Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

* Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 người, trong đó:

- 01 Chủ nhiệm : Vũ Ngọc Huyên

- 01 Phó Chủ nhiệm theo dõi tài chính phụ trách đối ngoại, cơ sở vật chất: Võ Văn Nam

- 01 Phó Chủ nhiệm phụ trách đối ngoại và vận động tài trợ: Nguyễn Đăng Thiện

- 01 Ủy viên phụ trách kỹ thuật: Nguyễn Thế Hãnh

- 01 Ủy viên là Thủ quỹ : Ngô Văn Tuấn

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

TÔN CHỈ - HOẠT ĐỘNG

- CLB QUẦN VỢT ĐOÀN KẾT VÀ SỨC KHỎE Là một câu lạc bộ  hoạt động dựa trên tinh thần yêu thích môn thể thao Tennis -Quần Vợt, thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam và phù hợp với tiêu chí của Thể Thao: FAIRPLAY.

- Mọi thành viên tham gia đều dựa trên tinh thần tự nguyện, phi thương mại nhằm giao lưu , gặp gỡ và giúp đỡ nhau nhưng cũng có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

- Hội viên đều phải tuân thủ nội quy, điều lệ của clb và không được có những hành động, phát biểu mang tính kỳ thị, quá khích, chia rẽ gây mất đoàn kết.

II. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN CHỦ NHIỆM.

- Xây dựng chương trình hoạt động của CLB , quản lý, điều hành mọi hoạt động các công việc thường xuyên và điều khiển các cuộc họp , lập dự thảo về  hướng phát triển và báo cáo tổng kết các hoạt động của CLB.

- Lên kế hoạch quản lý, sử dụng, điều hành, bảo toàn và phát triển các nguồn quỹ theo quy chế sử dụng tài chính của CLB

III. NHIỆM VỤ CỦA CLB.
- Tổ chức cho các thành viên luyện tập nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thi đấu môn quần vợt;

- Cung cấp nguồn vận động viên cho các giải thi đấu và giao lưu theo yêu cầu của Nhà trường;

- Phối hợp với Ban Văn - Thể Công đoàn trường và Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao tổ chức tốt các đợt giao lưu quần vợt với các các tổ chức hành chính, sự nghiệp, chính trị, xã hội và doanh nghiệp ngoài trường theo yêu cầu của Nhà trường;

- Quản lý, duy tu đảm bảo sân bãi và thiết bị luôn ở trạng thái tốt để phục vụ cho luyện tập và thi đấu mà không phải sử dụng kinh phí của Nhà trường;

- Trích 15% tổng kinh phí hàng năm do các thành viên CLB đóng góp để Nhà trường xây dựng và duy trì “Quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học”.

PHẦN II: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CLB

Điều 1. Thành viên CLB

Mọi cán bộ, viên chức của Nhà trường (kể cả những người đã nghỉ hưu) có đủ điều kiện về sức khỏe, yêu thích môn quần vợt, hiểu và tôn trọng Điều lệ CLB đều có quyền đăng ký tham gia CLB. Các đối tượng khác muốn tham gia CLB phải được sự  đồng ý của Ban chủ nhiệm.

Để trở thành thành viên CLB, từng cá nhân phải làm đơn (theo mẫu) xin gia nhập CLB.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xét và chuẩn y thành viên CLB.

Điều 2. Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên CLB

Thành viên CLB có các quyền lợi sau:

1. Được cung cấp các điều kiện (bóng, ánh sáng khi cần thiết, nước uống) khi luyện tập;

2. Tham gia các giải thi đấu truyền thống và giao lưu do CLB tổ chức;

3. Tham gia các cuộc sinh hoạt định kỳ và đại hội của CLB;

4. Ứng, đề cử và bầu cử vào Ban Chủ nhiệm CLB;

5. Thăm hỏi khi ốm đau, gia đình có việc hiếu.

Thành viên CLB có các nghĩa vụ sau:

1. Chấp hành Điều lệ và Nội quy ra vào sân bãi (Nội quy do Ban Chủ nhiệm CLB soạn thảo);

2. Đóng lệ phí CLB đầy đủ và đúng hạn (mức đóng góp cụ thể do Ban Chủ nhiệm CLB thống nhất quyết định);

3. Chấp hành các nhiệm vụ liên quan tới các hoạt động của CLB theo phân công của Ban Chủ nhiệm CLB.

Điều 3. Ban Chủ nhiệm CLB

Hoạt động của CLB do Ban Chủ nhiệm CLB điều hành.

Ban Chủ nhiệm CLB gồm 5 người, trong đó:

- 01 Chủ nhiệm phụ trách chung;

- 01 Phó Chủ nhiệm phụ trách đối ngoại, cơ sở vật chất

- 01 Phó Chủ nhiệm theo dõi tài chính và vận động tài trợ

- 01 Ủy viên phụ trách kỹ thuật

- 01 Ủy viên là Thủ quỹ.

Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên do các thành viên CLB bầu ra trong kỳ đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết

Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm là 02 năm.

Điều 4. Hoạt động của CLB

Các hoạt động của CLB do Ban Chủ nhiệm điều phối cùng với sự tham gia của các thành viên, bao gồm:

1. Tổ chức luyện tập

Trừ những ngày mưa hoặc sân bãi giành cho giao lưu hoặc thi đấu, CLB mở cửa sân bãi luyện tập, thời gian cụ thể như sau:

- Buổi sáng từ: 05 giờ đến 07 giờ;

- Buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 20 giờ 30.

2.Tổ chức giao lưu, thi đấu

CLB tổ chức giải thi đấu truyền thống 2 năm 1 lần và một số cuộc thi đấu giao lưu trong năm. Điều lệ và kinh phí giành cho giải và giao lưu do Ban Chủ nhiệm quyết định trên cơ sở nguồn kinh phí tự có của CLB và các nguồn tài trợ.

3. Tham gia các giải thi đấu và giao lưu

Ban Chủ nhiệm CLB phối hợp với Ban Văn - Thể Công đoàn trường và Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao tổ chức cho các thành viên tham gia các giải thi đấu, các đợt giao lưu quần vợt với các các tổ chức hành chính, sự nghiệp, chính trị, xã hội và doanh nghiệp ngoài trường.

4.Quản lý sân bãi và thiết bị

Để tăng thêm nguồn kinh phí phục vụ duy tu sân bãi, Ban Chủ nhiệm CLB tổ chức tốt việc cho thuê sân bãi phục vụ luyện tập và thi đấu vào những thời điểm thích hợp.

Điều 5. Quản lý tài chính của CLB

1. Nguồn thu của CLB gồm:

a) Đóng góp lệ phí hàng tháng của các thành viên, mức đóng góp quy định cho năm 2016 như sau:

- Thành viên là cán bộ viên chức của Trường (đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu): 200.000 đồng/tháng

- Thành viên không phải là cán bộ viên chức của Trường: 300.000 đồng/tháng.

Mức đóng góp sau này có thể thay đổi phù hợp với tình hình thực tế và do Ban Chủ nhiệm CLB quy định.

Trường hợp đi công tác hoặc ốm đau trên 2 tháng phải làm đơn gửi Ban Chủ nhiệm CLB để được miễn đóng lệ phí.

b) Tiền thu cho thuê sân bãi(nếu có)

c) Tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

2. Các khoản chi của CLB gồm:

- Tiền điện, bóng, nước uống cho luyện tập, thi đấu và giao lưu;

- Tiền bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý sân bãi;

- Tiền tổ chức giải đấu truyền thống và giao lưu do CLB tổ chức;

- Thăm hỏi các thành viên đau ốm, chấn thương, đám hiếu;

- Thay thế thiết bị chiếu sáng, duy tu bảo dưỡng sân bãi, hàng rào;

Điều 6. Đại hội và sinh hoạt định kỳ của CLB

- CLB sinh hoạt định kỳ 6 tháng 1 lần để đánh giá các hoạt động đã qua và rút kinh nghiệm cho các hoạt động trong thời gian tới;

- CLB tổ chức đại hội 2 năm 1 lần để đánh giá các hoạt động, chỉnh sửa tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ và hoạt động, cũng như  bầu ra Ban Chủ nhiệm mới

Điều 7. Khen thưởng kỷ luật

- Các thành viên hoạt động tích cực, đóng góp nhiều cho sự phát triển của CLB được tuyên dương khen thưởng trong các kỳ đại hội.

- Các thành viên vi phạm Điều lệ CLB, Nội quy sử dụng sân quần vợt, chậm đóng lệ phí quá 3 tháng hoặc có những biểu hiện vi phạm đạo đức thể thao sẽ bị khai trừ khỏi CLB.

Trên đây là nội quy  hoạt động của Câu lạc bộ quần vợt Đoàn kết và Sức khỏe – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam, Ban Giám hiệu Nhà trường giao cho Phòng Hành chính – Tổng hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện Đề án này và thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Giám hiệu.

CHỦ NHIỆM CLB

Vũ Ngọc Huyên