Thông báo về việc sử dụng các thuật ngữ và ký hiệu trong các văn bản của Học viện

Cập nhật ngày: 11/07/2014

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số : 731/HVN-HCTH

V/v sử dụng một số thuật ngữ, ký hiệu trong văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

 

                                                            Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2014

                                  

Kính gửi:Trưởng các đơn vị

Để thống nhất việc sử dụng các thuật ngữ và ký hiệu trong các văn bản của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung trong soạn thảo văn bản của Học viện bắt đầu từ ngày 09 tháng 7 năm 2014 như sau:

1. Tên cơ quan chủ quản và Học viện của văn bản:

                                       BỘ NÔNG NGHIỆP

                            VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN                       (cỡ chữ 12, không đậm)

                     HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM                     (cỡ chữ 12, đậm)

2. Ký hiệu văn bản của Học viện: HVN

            Ví dụ: Quyết định: QĐ-HVN ; Tờ trình: TTr-HVN ; Công văn:  HVN - tên viết tắt của đơn vị soạn thảo văn bản (HVN-VP, HVN-QLĐT, HVN-TCCB, HVN-CTCT&CTSV, HVN-TY, HVN-CN&NTTS…).

3. Font chữ sử dụng :   Times New Roman, Nội dung văn bản cỡ chữ 13 hoặc 14.

Ban Giám đốc thông báo đến Trưởng các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu VT-HC;

Nguồn:hua.edu.vn

TL. GIÁM ĐỐC

KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công Tiệp