BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 1528/TB-HVN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai kế hoạch học tập đợt 1 cho sinh viên khóa 66

Căn cứ chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 223/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, kiểm soát hiệu quả không để dịch bệnh bùng phát trong Học viện; trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Học viện thông báo tới sinh viên khóa 66 một số nội dung sau:

1. Học viện tổ chức dạy học trực tuyến bằng MS Teams cho sinh viên Khóa 66 đợt 1 theo thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 06/9/2021 đến 26/9/2021. Sinh viên xem thời khóa biểu theo hướng dẫn.

2. Sinh viên cần đăng nhập  vào MS Teams bằng tài khoản đã được cấp (Mã SV@sv.vnua.edu.vn) để tham gia lớp học trực tuyến theo đúng thời khóa biểu và thực hiện theo đúng quy định về dạy và học của Học viện.

3. Ban Quản lý đào tạo, Khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm tin học và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện và hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tuyến theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Các thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ kỹ thuật, đề xuất trong quá trình triển khai:

1. Vấn đề sử dụng phần mềm: Thầy Ngô Công Thắng (Khoa CNTT) -  ncthang@vnua.edu.vn

2. Vấn đề tài khoản đăng nhập: CV Nguyễn Hữu Tuấn - nhtuan@vnua.edu.vn

3. Về thời khóa biểu K66: CV Đỗ Thị Linh - ĐT: 02462617519 - dtlinh@vnua.edu.vn

4. Các ý kiến, đề xuất khác: Trung tâm Tin học - vitc@vnua.edu.vn

sau ngày 26/9/2021, tùy thuộc vào diễn biến cụ thể của dịch bệnh, Học viện sẽ có thông báo tiếp cho người học.

Học viện thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 66 biết và thực hiện.

 Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ Học viện (để báo cáo);

- Lưu VPHV, QLĐT, DTL

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS. TS Phạm Văn Cường