Xin ý kiến về Quy định hoạt động của Trung tâm

Viết bởi Administrator | 18 Tháng 1 2017

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO

Căn cứ theo "Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam” Ban hành kèm theo Quyêt định số 3563/QÐ-HVN ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ theo quyết định số 610/QĐ-NNH ngày 27 tháng 3 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội về việc đổi tên Trung tâm Thể thao - Văn hóa thành Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao (tên viết tắt là Trung tâm GDTC & TT, sau đây gọi chung là Trung tâm), bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức bộ máy quản lý; tổ chức quản lý các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng đào tạo; hoạt động thể thao phong trào; tài chính, vật tư, tài sản và đầu tư; quan hệ công tác, chế độ làm việc, thông tin, báo cáo; thanh tra và kiểm tra; khen thưởng và kỷ luật;

Điều 2. Vị trí pháp lý

Trung tâm GDTC&TT được thành lập theo Quyết định số: 610/QĐ-NNH ngày 27/3/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tên trước đây là Trung tâm Văn hóa – Thể thao (Từ năm 2005 đến 2012).

Tiền thân của Trung tâm GDTC&TT là Bộ môn Giáo dục thể chất;

Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

3.1. Chức năng

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao là đơn vị trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi chung là Học viện) có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Học viện và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện quản lý chương trình đào tạo giáo dục thể chất, nghiên cứu khoa học, cấp phát chứng chỉ Giáo dục thể chất và các hoạt động liên quan đến thể dục thể thao của Học viện.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, đảm nhiệm chương trình giảng dạy giáo dục thể chất theo kế hoạch cho các đối tượng đào tạo của Học viện.

2. Tham gia công tác xây dựng và phát triển học liệu môn Giáo dục thế chất của Học viện.

3. Tham gia nghiên cứu khoa học về thể dục thể thao và chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu.

2. Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, đồ dùng học tập và những tài sản khác phục vụ học tập theo đúng quy định.

3. Phối hợp với Hội Thể thao của Học viện xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao theo kế hoạch của Bộ, của ngành và của địa phương (huyện Gia Lâm, thị trấn Trâu Quỳ).

4. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể tổ chức, quản lí các Câu lạc bộ TDTT và các hoạt động thể dục thể thao, của Học viện.

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ thể  thao và một số dịch vụ khác theo qui định của Học Viện.

6. Phối hợp với Ban Quản lý đào tạo tổ chức cấp, phát chứng chỉ Giáo dục thể chất cho sinh viên.

7. Cấp cơ sở quản lý toàn diện về nhân sự, đề xuất nhu cầu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành.

8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

-   Ban Giám đốc (Giám đốc và 01 phó Giám đốc)

-   Bộ môn GDTC (Trưởng bộ môn và 02 phó Bộ môn)

-   Tổ Hành chính, phục vụ và dịch vụ

-   Trợ lý: tổ chức, văn phòng và đào tạo

Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Trung tâm GDTC & TT

 

 

leftcenterrightdel
 


Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Trung tâm

- Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Lấy kết quả và hiệu quả hoạt động làm mục tiêu phấn đấu.

- Mọi hoạt động của các tập thể, cá nhân trong Trung tâm tuân theo nguyên tắc tổ chức và quản lý hai cấp trong Học viện:

+ Cấp Học viện;

+ Cấp Khoa, Ban chức năng và tương đương.

Điều 6. Ban giám đốc

Ban giám đốc trung tâm là cơ quan điều hành cao nhất của đơn vị, chỉ đạo mọi hoạt động của Trung tâm. Ban giám đốc gồm:

6.1. Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Học viện bổ nhiệm, hoạt động theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện. Giám đốc phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác tổ chức nhân sự và tài chính của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Học viện về các hoạt động của đơn vị. Cụ thể:

1.Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về quản lý toàn diện mọi hoạt động trong Trung tâm theo quy định về tổ chức quản lý hiện hành của Học viện.

2. Xây dựng chương trình, nội dung, mục tiêu đào tạo Đại học của Trung tâm…. thông qua Hội đồng khoa học giáo dục Khoa.

3. Xây dựng chức năng và nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Trung tâm. Quản lý toàn diện về nhân sự, đánh giá công chức hàng năm, thực hiện công tác thi đua khen thưởng kỷ luật cấp Trung tâm.

4. Lập kế hoạch xin tuyển dụng viên chức giảng dạy, hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc để đảm bảo hoạt động và sự phát triển liên tục cho Trung tâm.

5. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức hàng năm, xét chọn cán bộ đi học tập dài hạn, ngắn hạn trong nước và ngoài nước.

6. Chủ động sử dụng đúng mục đích, hợp lý và có hiệu quả kinh phí được Học viện phê duyệt hàng năm.

7. Phối hợp với các đơn vị khác trong Học viện tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên.

8. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Học viện và tổ chức họp giao ban toàn Trung tâm vào thứ 2 hàng tuần và thông qua hệ thống trực tuyến.

9. Ký và chịu trách nhiệm về các văn bản quản lý hành chính thuộc Trung tâm theo phân cấp của Học viện.

6.2. Phó giám đốc trung tâm được Giám đốc Học viện bổ nhiệm, hoạt động theo nhiệm kỳ Giám đốc Học viện. Phó giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công. Cụ thể:

1. Phụ trách công tác nội chính như: hành chính, quản lý tài sản( kho tàng,trang thiết bị, sân bãi dụng cụ TDTT).

2. Điều hành công tác phục vụ giảng dạy và tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao, hội nghị, hội thảo..

3. Trực tiếp phụ trách tổ phục vụ và dịch vụ. Đồng thời theo dõi, phát triển các hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

6.3. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc  Trung tâm và Phó Giám đốc:

1. Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi chung là Giám đốc) chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình; chỉ đạo toàn diện công tác của Trung tâm.

2. Phó Giám đốc Trung tâm (sau đây gọi chung là Phó Giám đốc) có trách nhiệm giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Phó Giám đốc chủ động giải quyết công việc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc trước khi xử lý, quyết định. Ngoài ra, Phó Giám đốc còn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc giao.

3. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Giám đốc được giao theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác vắng mặt, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo hoặc giao lãnh đạo khác khác chỉ đạo xử lý công việc sau đó thông báo lại kết quả làm việc.

Phó Giám đốc có trách nhiệm giải quyết các công việc do Giám đốc phân công và  thực hiện các quyết định của Giám đốc.

Phó Giám đốc có trách nhiệm và được ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công chỉ đạo, giải quyết và các văn bản do Giám đốc phân công sau đó Văn phòng Trung tâm báo cáo lại Giám đốc trong ngày.

Phó Giám đốc chủ động tổ chức họp giao ban Tổ phụ trách để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

Trong những trường hợp cần thiết, Giám đốc có thể ra quyết định phân công lại hoặc điều chuyển các lĩnh vực, công tác của Phó Giám đốc. 

6.4. Chế độ làm việc

- Hàng Tuần Ban Giám đốc họp giao ban với Trưởng, phó bộ môn, chi uỷ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, để kiểm điểm công việc trong tuần trước, quyết nghị về công tác trong tuần đến. Các quyết nghị được ghi vào sổ công tác của Trung tâm làm cơ sở kiểm điểm đánh giá việc thực hiện công tác trong đơn vị. Trường hợp cần thiết có thay đổi về thời gian, mở rộng thành viên tham gia, Giám đốc Trung tâm sẽ thông báo trực tiếp cho các thành viên.

- Ban giám đốc phân công trực lãnh đạo các ngày làm việc trong tuần (khi cần sẽ phân công trực trong cả ngày nghỉ) để điều hành công việc.

- Trung tâm tiến hành họp toàn đơn vị theo kế hoạch của Học viện về tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm ... những trường hợp cần thiết Ban giám đốc sẽ triệu tập cuộc họp toàn đơn vị ngoài kế hoạch của Học viện.

Điều 7. Bộ môn GDTC

Bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC), là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, tham gia triển khai các hoạt động phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong Học viện, trực thuộc Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao (GDTC&TT) - Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Về cơ cấu tổ chức: lãnh đạo bộ môn gồm có Trưởng bộ môn và các Phó trưởng Bộ môn do Giám đốc Học viện bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm và Bộ môn.

7.1 Chức năng

Bộ môn có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực tổ chức, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa của Trung tâm và Bộ môn.

7.2. Nhiệm vụ

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ giảng dạy của các môn học do Bộ môn phụ trách trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trung tâm và Học viện. Tham mưu, đề xuất về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Bộ môn lên Trung tâm.

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học được Trung tâm và Học viện giao;

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức giám sát, kiểm tra đánh giá quá trình và kết quả của sinh viên theo Quy định của Học viện;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trung tâm và Học viện;

- Tham mưu và xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của bộ môn; tham gia tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, viên chức thuộc lĩnh vực chuyên môn;

- Tổ chức, giám sát đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn và của Trung tâm, của Học viện theo yêu cầu của Hội đồng Học viện, của Giám đốc Học viện và của Trung tâm;

- Phân công cán bộ giảng dạy các môn học, học phần do Bộ môn quản lý;

- Phân công cán bộ coi, chấm kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc các học phần, giám sát kiểm tra - thi, báo điểm và phối hợp cấp phát chứng chỉ GDTC;

- Tham gia góp ý cán bộ quản lý cấp trên, đánh giá cán bộ quản lý ngang cấp, đánh giá giảng viên theo thẩm quyền quy định.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, liên kết đào tạo, các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học được phân công.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức của Bộ môn;

- Phân công cán bộ, giảng viên phụ trách các câu lạc bộ thể thao; các hoạt động ngoại khoá của giảng viên; lập danh sách, dự trù kinh phí và huấn luyện các đội tuyển thể thao của Học viện trình cấp trên phê duyệt;

- Phối hợp, tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong Học viện tổ chức các hoạt động TDTT;

- Tham gia tổ chức các giải thể thao trong và ngoài Học viện;

- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong Trung tâm thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn phụ trách;

- Nghiên cứu, đề xuất mua sắm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác dạy, học, NCKH và phục vụ hoạt động TDTT của Bộ môn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và Học viện giao.

7.3. Nguyên tắc làm việc giữa Ban giám đốc với Lãnh đạo bộ môn

+ Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất

- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Trung tâm, trước Giám đốc Học viện về quản lý và lãnh đạo bộ môn thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra về đào tạo và nghiên cứu khoa học của bộ môn;

- Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cấp trên các văn bản liên quan đến các vấn đề đào tạo, NCKH và hoạt động phong trào TDTT;

- Phân công, theo dõi, giám sát cán bộ giảng dạy (kể cả giáo viên thỉnh giảng), nhân viên phục vụ thực hiện và hoàn thành các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao áp dụng vào công tác đào tạo và phong trào;

- Giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kính phí các đội tuyển TDTT của Học viện sao cho đúng mục đích, có hiệu quả;

- Tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả; ký xác nhận vào đề thi trước khi thi, ký xác nhận vào bảng điểm của cán bộ giảng dạy trong bộ môn phụ trách môn học trước khi gửi Trợ lý đào tạo Trung tâm và Ban Quản lý Đào tạo Học viện;

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được Trung tâm và Học giao cho Bộ môn quản lý;

- Tổ chức xây dựng các đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học, phân công hợp lý cán bộ giảng dạy trong bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn;

- Tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học và chuyên môn tập thể tại Bộ môn;

- Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước, những quy định của Trung tâm và Học viện trong phạm vi bộ môn;

- Lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nâng cao trình độ, tuyển dụng hợp đồng lao động, báo cáo với Giám đốc Trung tâm.

- Chủ trì công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá viên chức hàng năm tại bộ môn.

- Tham gia  đầy đủ các buổi họp giao ban tại Trung tâm, các buổi họp, hội nghị do Học viện tổ chức (nếu có thành phần); nếu có lý do vắng mặt phải báo cáo xin phép Giám đốc Trung tâm và cử người thay thế.

- Tổ chức giao ban Bộ môn vào thứ 2 của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng để triển khai các hoạt động của Bộ môn và những hoạt động khác do Trung tâm, Học viện tổ chức, phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

7.4. Phó Trưởng Bộ môn GDTC

- Phó trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất là người giúp việc cho Trưởng Bộ môn và Ban Giám đốc Trung tâm, gồm 02 người (01 người phụ trách công tác đào tạo và 01 người phụ trách nghiên cứu khoa học và công tác phong trào) được Trưởng Bộ môn giao phụ trách công việc cụ thể trong Bộ môn và chịu trách nhiệm về công việc được giao;

- Khi được uỷ quyền của Trưởng Bộ môn có toàn quyền quyết định về các công việc của Bộ môn và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn, Giám đốc Trung tâm, Giám đốc Học viện. Phó Bộ môn có trách nhiệm báo cáo các công việc được giao và những công việc đã triển khai, quyết định thay Trưởng Bộ môn trong thời gian được uỷ quyền.

- Có trách nhiệm tham gia  đầy đủ các buổi họp giao ban do Trưởng Bộ môn uỷ quyền và các buổi họp, hội nghị do Học viện tổ chức nếu có thành phần; Nếu vắng mặt có lý do phải báo cáo, xin phép Trưởng Bộ môn.

7.5. Nhiệm vụ của Giảng viên

- Giảng dạy lý thuyết, thực hành và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định dạy và học của Học viện; đảm bảo chất lượng bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, tuân thủ đúng lịch trình, giáo án. Trường hợp có lý do khách quan không lên lớp được phải báo cáo với Trưởng Bộ môn để sắp xếp, bổ sung kế hoạch thích hợp, kịp thời;.

- Tham gia viết giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy các môn học được phân công đảm nhiệm;.

- Tham gia các hoạt động NCKH; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn theo quy hoạch của Trung tâm và bộ môn;.

- Tham gia đầy đủ cuộc học giao ban của Bộ môn, các cuộc họp sinh hoạt tập thể khác của Bộ môn, Trung tâm và Học viện khi có trong thành phần tham dự;.

- Ngoài thời gian tham gia giảng dạy, phải tham gia các công tác chuyên môn, hoạt động phong trào và các hoạt động khác của Bộ môn và Trung tâm, nếu được huy động trong hoặc ngoài giờ hành chính;.

- Trực bộ môn theo lịch phân công (nếu có);

- Bảo quản, giữ gìn và sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích các tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất do Bộ môn quản lý;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo Quy định của Học viện và pháp lệnh cán bộ công chức.

* Giảng viên trong thời gian tập sự và hợp đồng tại Bộ môn:

- Hoàn thành Đề cương công tác được Bộ môn và Trung tâm phê duyệt.

- Ngoài thời gian tham gia giảng dạy, phải tham gia các công tác chuyên môn, hoạt động phong trào và các hoạt động khác của Bộ môn và Trung tâm trong hoặc ngoài giờ hành chính nếu được huy động.

- Không ngừng trau dồi kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và ngoại ngữ.

7.6.  Chế độ làm việc

- Bộ môn Giáo dục thể chất tiến hành sinh hoạt chuyên môn một tháng 02 lần vào ngày thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư trong tháng;

- Dự giờ, thăm lớp: là hoạt động mang tính thường xuyên và bắt buộc, do Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Mọi thông báo, thông tin chuyên môn, lịch công tác tuần của Bộ môn sẽ được chuyển vào hộp thư điện tử của các giảng viên hoặc trên mạng của Trung tâm GDTC&TT;

- Các giảng viên thực hiện làm việc theo lịch giảng dạy, huấn luyện của Bộ môn, Trung tâm và Học viện phân công. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh vượt ngoài quyền hạn của mình cần báo cáo Bộ môn và Trung tâm để kịp thời xử lý hiệu quả.

Điều 8. Tổ Hành chính – Tài sản – Phục vụ và Dịch vụ

Là một bộ phận trực thuộc Trung tâm, gồm một số cán bộ viên chức và người lao động hợp đồng; mọi hoạt động của Tổ do 01 Phó giám đốc điều hành theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc và tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện về quản lý hành chính.

8.1. Chức năng

Tổ Hành chính, phục vụ và dịch vụ có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Trung tâm quản lý, tổ chức thực hiện các công tác trong lĩnh vực: hành chính văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch, tài chính, quản trị, cơ sở vật chất; pháp chế,  phục vụ và dịch vụ của Trung tâm.

8.2. Nhiệm vụ

a. Công tác hành chính văn phòng, gồm:

- Công tác tham mưu;

- Công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ;

- Công tác kế hoạch, tổng hợp, thống kê;

- Công tác thư ký;

- Công tác phục vụ;

- Công tác dịch vụ;

b. Công tác Tổ chức cán bộ

c. Công tác kế hoạch, tài chính

d. Công tác quản trị, cơ sở vật chất

e. Công tác pháp chế

8.3. Chế độ làm việc

- Cán bộ phục vụ và nhân viên hợp đồng thực hiện chế độ làm việc 08 giờ một ngày (40 giờ/tuần); một số trường hợp khoán theo công việc hoặc trực theo giờ giảng dạy nội khóa, ngoại khóa.

- Hàng tháng 02 lần vào tuần thứ hai và tuần thứ tư tổ tiến hành họp để kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công việc và phương hướng công tác thời gian tới ...

Điều 9. Các trợ lý trung tâm

9.1. Trợ lý tổ chức và văn phòng

a.Tiếp nhận và xử lý các công văn đi và đến.

b.Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tổ chức của đơn vị, quản lý hồ sơ của viên chức và người lao động và người học toàn đơn vị theo đúng quy định về công tác lưu trữ.

c.Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ như: đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng, xét hết tập sự, kéo dài thời gian làm việc, nâng bậc lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của viên chức.

d.Thư ký các hội đồng đánh giá viên chức, hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội nghị kiểm điểm viên chức, người lao động, hội nghị giao ban... của đơn vị.

e.Báo cáo định kỳ, học kỳ và hàng năm cho đơn vị.

f.Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đối với viên chức được hưởng lương nộp Ban Tổ chức cán bộ hàng tháng.

g.Tổng hợp danh sách cán bộ thỉnh giảng gửi Ban Tổ chức cán bộ.

h.Tiếp nhận giấy tờ của sinh viên và giải quyết theo từng trường hợp cụ thể.

i.Công tác kế toán của đơn vị.

j.Tham gia cuộc họp giao ban của đơn vị.

k.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm.

9.2. Trợ lý đào tạo

a.Thực hiện kế hoạch đào tạo đại học hàng kỳ và hàng năm của đơn vị, lấy ý kiến phản hồi từ bộ môn và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy.

b.Soạn thảo, lưu trữ các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo.

c.Nhận kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu, lịch thi, xây dựng chương trình đào tạo.

d.Tham gia cuộc họp giao ban của đơn vị.

e.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của đơn vị.

9.3. Trợ lý Nghiên cứu khoa học

a. Xây dựng lịch hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị trong năm.

b. Lập kế hoạch, hồ sơ đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các cấp quản lý và lưu trữ hồ sơ liên quan hoạt động nghiên cứu khoa học.

c. Tổ chức hội nghị, hội thảo, seminar khoa học.

d. Chuẩn bị hồ sơ họp xét chọn, báo cáo tiến độ, nghiệm thu đề tài các cấp.

e. Tổng hợp thống kê giờ nghiên cứu khoa học, các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học hàng năm.

g. Quản lý, giám sát triển khai đề tài các cấp.

h. Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ theo từng năm.

j. Tổng hợp danh sách đề xuất nhiệm vụ ngiên cứu khoa học hàng năm các cấp.

i. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của đơn vị.

9.4. Trợ lý quản lý vật tư, máy tính và quản trị mạng:

a.Quản lý kỹ thuật, theo dõi hoạt động thiết bị máy móc, thiết bị giảng dạy, vật tư trong các phòng thí nghiệm. Định kỳ kiểm kê, quản lý các thiết bị vật tư.

b.Lập kế hoạch, dự trù mua sắm văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, sửa chữa, kiểm kê, thanh lý trang thiết bị theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

c.Quản lý, theo dõi sử dụng máy tính, điện thoại, photocopy các thiết bị văn phòng của đơn vị.

d.Theo dõi việc sử dụng điện, nước các vấn đề kỹ thuật.

e.Quản lý website, sách, tạp chí của đơn vị.

f.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của đơn vị.

Điều 10. Các tổ chức chính trị

Trung tâm GDTC&TT có các tổ chức chính trị: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

10.1. Chi bộ của Trung tâm

Là tổ chức Đảng trực thuộc và chịu sự chỉ đạo của Đảng uỷ Học viện. Chi bộ thực hiện việc lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Trung tâm, đảm bảo cho Trung tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Học viện giao cho.

Hàng tháng, Ban Giám đốc Trung tâm họp liên tịch với cấp uỷ 1 lần. Trường hợp cần thiết Giám đốc Trung tâm hoặc Bí thư Chi bộ có thể triệu tập cuộc họp liên tịch đột xuất.

Giám đốc Trung tâm báo cáo việc triển khai thực hiện nghị quyết của Chi bộ, trao đổi, đề đạt các vấn đề liên quan.

Bí thư Chi bộ phổ biến nghị quyết chi bộ tháng tới, trong đó cụ thể hoá các hoạt động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các thành viên dự họp trao đổi bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong tháng.

10.2. Công đoàn của Trung tâm

Là tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động trong đơn vị. Công đoàn Trung tâm chịu sự lãnh đạo của Công đoàn Học viện và Chi bộ Trung tâm.

10.3. Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Là tổ chức chính trị tập hợp những cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong độ tuổi sinh hoạt đoàn của đơn vị, nhằm thực hiện những nhiệm vụ của Đoàn thanh niên và của đơn vị. Chi đoàn chịu sự lãnh đạo của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện và của Chi bộ Trung tâm.

10.4. Nhiệm vụ của các tổ chức chính trị

- Các tổ chức chính trị trong Trung tâm có nhiệm vụ giáo dục, động viên các thành viên của tổ chức mình thường xuyên tu dưỡng phấn đấu để trở thành một thành viên tốt, một cán bộ viên chức, công chức, người lao động luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Chế độ làm việc của các tổ chức chính trị tuân theo các Quy định trong Điều lệ Đảng, Điều lệ Công đoàn và Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Ðiều 11. Hội đồng thi đua Trung tâm

Thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định của Giám đốc Học viện; tổ chức các phong trào thi đua trong Trung tâm; kiểm tra, đánh giá công tác thi đua của các bộ môn.

Sinh hoạt thường kỳ mỗi năm học 3 lần: Ðầu năm học, Tổng kết năm trước, đề ra phương hướng, cụ thể hoá tiêu chuẩn thi đua năm học tới. Cuối kỳ 1, sơ kết, đánh giá công tác thi đua trong học kỳ. Cuối năm, chuẩn bị những nội dung tổng kết theo yêu cầu Ban Giám đốc và Hội đồng thi đua Học viện nêu ra.

Họp đột xuất khi có công tác cần giải quyết theo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 12.Hội đồng khoa học giáo dục Trung tâm

Thực hiện các nhiệm vụ theo quyết định của Giám đốc Học viện

Sinh hoạt thường kỳ mỗi năm 3 lần: Ðầu năm học thống nhất về phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học; giữa năm, họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện và đề xuất những vấn đề cần bổ sung nhằm thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Cuối năm, tổng kết, đánh giá và lập Hội đồng nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Học viện, chỉ đạo Hội đồng nghiệm thu thực hiện việc nghiệm thu đề tài NCKH cấp Học viện theo đúng quy định.

Họp đột xuất khi có công tác cần giải quyết.

Điều 13. Công tác sử dụng lao động, đào tạo và xây dựng đội ngũ

- Các cán bộ, nhân viên và lao động của Trung tâm có trách nhiệm thường xuyên tu dưỡng, nâng cao phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, nêu cao tinh thần tự học hỏi, thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đáp ứng ngày càng cao của yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Việc tuyển dụng công chức, lao động của Trung tâm được căn cứ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Học viện, các công chức, lao động được tuyển dụng phải là những người có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực đáp ứng các công việc được giao.

- Công tác sử dụng, quản lý cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định của Học viện.

- Trung tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, lao động; coi trọng việc xây dựng kế hoạch trước mắt và lâu dài về việc cử cán bộ, nhân viên đi đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Kinh phí đào tạo tuỳ từng trường hợp (có thể do Học viện cấp, do Trung tâm hỗ trợ hoặc cá nhân tự lo ...).

Điều 14. Cơ sở vật chất của Trung tâm

Cơ sở vật chất của Trung tâm gồm Nhà tập đa năng, sân vận động và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, luyện tập và thi đấu … (sau đây gọi tắt là tài sản).

Tài sản của Trung tâm do:

- Học viện xây dựng, đầu tư.

- Trung tâm đầu tư, mua sắm.

Việc sử dụng cơ sở vật chất của Trung tâm để phục vụ các nhiệm vụ được giao phải đảm bảo nguyên tắc “Hợp lý, Hài hòa và Hiệu quả”.

Điều 15. Tài chính của Trung tâm

15.1. Nguồn tài chính của Trung tâm

- Kinh phí khoán (chi thường xuyên) Học viện cấp hàng năm để thực hiện nhiệm vụ đào tạo và các hoạt động phong trào TDTT

- Tài chính thu từ của các hoạt động dịch vụ TDTT;

- Các nguồn thu tài chính khác (cho, tặng, đóng góp, ủng hộ, viện trợ … của các cơ quan, tổ chức, cá nhân).

15.2.  Nguyên tắc thu chi tài chính

- Học viện chi trả lương cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng làm công tác quản lý, đào tạo, bảo vệ, vệ sinh môi trường ...

- Trung tâm tự chi trả tiền bồi dưỡng cho các lao động hợp đồng phục vụ trong hoạt động dịch vụ của Trung tâm.

- Trung tâm lấy thu bù chi, tự đầu tư mua sắm, sửa chữa các trang, thiết bị dụng cụ có mức đầu tư thấp để thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện tích lũy để tái đầu tư cơ sở vật chất của Trung tâm và đóng góp nghĩa vụ với Học viện.

- Công tác phân phối thu nhập của Trung tâm được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm. Các khoản thu chi phải công khai, minh bạch và luôn đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của Học viện, của Trung tâm và của người lao động.

- Tuân theo các văn bản Pháp luật hiện hành của Nhà nước về quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện