Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Phát triển công nghệ sản xuất vật liệu sinh học của Nhật Bản để tái tạo thảm thực vật che phủ tạo cảnh quan và bảo vệ đất dốc ở Việt Nam

FIRST 1a - Ngân hàng thế giới (WB)

2017

2018

Khoa Môi trường

Nguyễn Thị Minh

Email: nguyenminhvn@hotmail.com

Mục tiêu:

Phát triển quy trình sản xuất vật liệu sinh học vàcông nghệ tái tạo thành công thảm thực vật và rừng che phủ, có tác dụng cải tạo và bảo vệ đất, chống xói mòn, nâng cao hệ sinh thái phù hợp trong điều kiện của Việt nam

Kết quả mong đợi

(1) Vật liệu sinh học dùng để tái tạo thảm thực vật và rừng che phủ; (2) Quy trình sản xuất vật liệu sinh học và công nghệ tái tạo thảm thực vật che phủ; (3) Quy trình kỹ thuật để chuyển giao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các đơn vị thực hiện công nghệ tái tạo thảm thực vật trong nước