NHÓM NGHIÊN CỨU MẠNH

"Giáo dục thể chất và tổ chức quản lý hoạt động TDTT"

1. Giới thiệu chung về nhóm nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu mạnh của Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao (GDTC&TT) thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam được chính thức thành lập theo Quyết định phê duyệt số 1688/QĐ-HVN, ngày 28/05/2020.

qd-nhom-ncm1.pdf

qd-nhom-ncm.pdf

Nhóm gồm 20 thành viên làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất và tổ chức quản lý hoạt động TDTT tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Viện khoa học TDTT Việt Nam. Nhóm có 20 thành viên, trong đó có 02 Phó giáo sư-Tiến sĩ, 01 Tiến sĩ và 17 Thạc sĩ. Nhóm ra đời nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của từng thành viên trong Trung tâm GDTC&TT, hoàn thành định mức nghiên cứu khoa học do Học viện giao.

Trưởng nhóm: ThS. Nguyễn Đăng Thiện, Giám đốc Trung tâm GDTC&TT
Thư ký: TS. Đặng Đức Hoàn, Trung tâm GDTC&TT
Thành viên ngoài Học viện:
- PGS.TS Trần Tuấn Hiếu, Phó viện Trưởng Viện khoa học TDTT
- PGS.TS Nguyễn Hồng Dương, Viện khoa học TDTT
2. Mục tiêu
* Mục tiêu chung:

Nhóm nghiên cứu mạnh của Trung tâm được thành lập với mục tiêu nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về Giáo dục thể chất và tổ chức quản lý hoạt động TDTT; nhằm tư vấn, đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề về Giáo dục thể chất và tổ chức quản lý hoạt động TDTT hiện nay.
* Mục tiêu cụ thể:
- Tập hợp các nhà khoa học cùng lĩnh vực góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên GDTC, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghiên cứu khoa học được giao.
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến dạy, học chính khóa và ngoại khóa ở Việt Nam nói chung và ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng.
- Nghiên cứu các phương pháp dạy học GDTC tích cực; Nghiên cứu cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu học tập của sinh viên khối trường không chuyên về TDTT.
- Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và tập luyện GDTC và huấn luyện thể thao.
- Nghiên cứu các hoạt động học và tự học của sinh viên; động cơ, thái độ học tập của sinh viên.
- Nghiên cứu khai thác, quản lý hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT của Học viện.
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận về chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về Giáo dục thể chất và tổ chức quản lý các hoạt động TDTT hiện nay.
- Hình thành nhóm nghiên cứu mạnh tham gia đấu thầu các Đề tài/dự án cấp Học viện, cấp Bộ, cấp ngành…
- Góp phần nâng cao thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng sản phẩm khoa học công nghệ và các công bố khoa học trong nước và quốc tế.
3. Định hướng nghiên cứu
* Định hướng nghiên cứu chính:

- Thực trạng và giải pháp công tác Giáo dục thể chất;
- Thực trạng và giải pháp công tác Huấn luyện thể thao;
- Vận dụng chủ trương, chính sách trong TDTT;
- Kết hợp giữa tổ chức quản lý TDTT và phát triển kinh tế thể thao;
- Thể thao giải trí và du lịch thể thao;
- Xã hội hóa thể dục thể thao;
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giảng dạy và huấn luyện;
* Định hướng cụ thể:
- Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý đào tạo, giảng dạy môn học giáo dục thể chất; thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần GDTC ở các trường đại học, cao đẳng không chuyên về TDTT; thực trạng chất lượng học tập các môn thể thao tự chọn đào tạo theo học chế tín chỉ của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam; một số biện pháp nâng cao hoạt động TDTT trong thời kỳ mới;
- Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập, hoạt động ngoại khóa môn GDTC cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng cũng như phát triển các phong trào TDTT cơ sở và hoạt động TDTT;
- Nghiên cứu ứng dụng các bài tập phát triển các tố chất thể lực nhằm nâng cao thành tích thi đấu cho các đội tuyển thể thao; Nghiên cứu đổi mới công tác Giáo dục thể chất và các hoạt động Thể dục thể thao trong thời kỳ mới;
- Nghiên cứu hướng tiếp cận về lý luận cũng như thực tiễn đối với việc nâng cao chất lượng dạy học môn GDTC và phong trào tập luyện cho HSSV đáp ứng yêu cầu về thể chất để hội nhập và phát triển đất nước;
- Nghiên cứu nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình giáo dục thể chất theo hình thức câu lạc bộ;
- Nghiên cứu các định hướng thể thao quần chúng và tổ chức quản lý kinh tế thể thao trong xã hội; các xu hướng huấn luyện thể thao hiện đại; các mô hình giải pháp mới trong công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể dục thể thao.
4. Các sản phẩm mong đợi
- Bài báo quốc tế, bài báo trong nước có chỉ số;
- Các hội thảo, seminar, báo cáo, trao đổi, nâng cao năng lực của các thành viên trong nhóm;
- Số lượng giáo trình, sách tham khảo môn học GDTC được xuất bản.
- Ứng dụng các nghiên cứu trong hoạt động giảng dạy;
- Thành tích thi đấu của các đội tuyển thể thao của Học viện;
- Số lượng các Câu lạc bộ TDTT hoạt động hiệu quả và các sự kiện TDTT được tổ chức;
- Hiệu quả kinh tế khai thác các công trình TDTT của Học viện;